Senior Management

Mr. Kanti Kumar Saha

Mr. Kanti Kumar Saha

Managing Director & CEO

Shahanur Rashid

Shahanur Rashid

Chief Operating Officer

Aniruddha Roy

Aniruddha Roy

Assistant Vice President

Jannat Ara

Jannat Ara

Head of HR, Admin & Finance