Senior Management

Mr. Kanti Kumar Saha

Mr. Kanti Kumar Saha

Managing Director & CEO